User Tools

Site Tools


15251-santa-b-rbara-de-goi-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

15251-santa-b-rbara-de-goi-s-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
15251-santa-b-rbara-de-goi-s-la-gi [2019/01/21 04:16] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​title-large"​ title="​FamilyMart gia nhập thị trường thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt tại Nhật Bản">​FamilyMart gia nhập thị trường thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt tại Nhật Bản</​h1>​ 
 +<div class="​share_detail pkg">​ 
 +<div class="​fl">​Chuỗi cửa h&​agrave;​ng tiện lợi tại Nhật Bản FamilyMart tăng cường cạnh tranh với những tập đo&​agrave;​n thương mại Internet khổng lồ như Alibaba hay Apple.&​nbsp;&​nbsp;</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​__MASTERCMS_CONTENT __MB_CONTENT_FOR_PRINTER clearfix">​ 
 +<​div>&​nbsp;</​div>​ 
 +<div id="​content_detail_news"><​img class="​__img_mastercms"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" title="​FamilyMart gia nhập thị trường thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt tại Nhật Bản" src="​https://​vietnambiz.vn/​stores/​news_dataimages/​tienntc/​122018/​28/​23/​2405_Family_Mart.jpg"​ alt="​familymart gia nhap cuoc chien thi truong thanh toan khong dung tien mat tai nhat ban" width="​544"​ height="​359"​ border="​0/"​ /><br /> 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Chuỗi cửa h&​agrave;​ng tiện lợi Nhật Bản FamilyMart sẽ ra mắt ứng dụng dịch vụ thanh to&​aacute;​n di động độc quyền v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 7/​2019.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Ứng dụng Famipay sẽ c&​oacute;​ mặt tại 17.000 cửa h&​agrave;​ng tiện lợi tr&​ecirc;​n khắp Nhật Bản của FamilyMart. Kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng mua sắm sẽ dễ d&​agrave;​ng thanh to&​aacute;​n qua việc scan m&​atilde;​ QR của ứng dụng.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Đ&​acirc;​y sẽ l&​agrave;​ dịch vụ mới nhất trong một loạt c&​aacute;​c dịch vụ nhằm th&​uacute;​c đẩy kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tại Nhật Bản chuyển dịch sang nền <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​kinh tế kh&​ocirc;​ng tiền mặt</​a>​.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Độ phủ của c&​aacute;​c dịch vụ thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt hiện đang chiếm khoảng 20% giao dịch tại Nhật Bản, bao gồm cả những giao dịch thanh to&​aacute;​n bằng thẻ t&​iacute;​n dụng. Tỉ lệ n&​agrave;​y vẫn c&​ograve;​n thấp hơn rất nhiều so với 90% tại H&​agrave;​n Quốc v&​agrave;​ 60% tại Trung Quốc.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Ch&​iacute;​nh phủ Nhật Bản cho biết quốc gia n&​agrave;​y sẽ đặt mục ti&​ecirc;​u n&​acirc;​ng tổng số giao dịch kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt l&​ecirc;​n 40% v&​agrave;​o năm 2025.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ mục ti&​ecirc;​u ph&​aacute;​t triển nhanh như vậy sẽ phụ thuộc v&​agrave;​o việc &​aacute;​p dụng v&​agrave;​ độ phủ của m&​atilde;​ QR tiện lợi c&​oacute;​ thể nhanh ch&​oacute;​ng được qu&​eacute;​t thanh to&​aacute;​n bởi một thiết bị di động đơn giản được c&​agrave;​i đặt tại c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Theo th&​ocirc;​ng lệ, những giải ph&​aacute;​p ti&​ecirc;​n phong của Nhật Bản trong thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt, chẳng hạn như thẻ th&​ocirc;​ng minh trả trước Suica do tập đo&​agrave;​n East Japan Railway ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh,​ loại thẻ th&​ocirc;​ng minh n&​agrave;​y dựa v&​agrave;​o thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng tiếp x&​uacute;​c,​ dựa tr&​ecirc;​n chip nh&​uacute;​ng v&​agrave;​ ăng ten.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Đầu đọc của loại thẻ n&​agrave;​y c&​oacute;​ gi&​aacute;​ dao động từ 500 đến 1.000 USD, ch&​iacute;​nh bởi gi&​aacute;​ th&​agrave;​nh qu&​aacute;​ cao đ&​atilde;​ khiến c&​aacute;​c chủ h&​agrave;​ng kh&​ocirc;​ng mặn m&​agrave;​ với loại thẻ n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Hiện tại, tốc độ gia tăng ổn định trong việc &​aacute;​p dụng m&​atilde;​ QR v&​agrave;​ m&​atilde;​ vạch dự kiến gi&​uacute;​p giảm chi ph&​iacute;​ trong x&​acirc;​y dựng c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p <a href="​http://​knstech.net">​hệ thống thanh to&​aacute;​n</​a>​ điện tử.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Để sử dụng Famipay, kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng sẽ phải tải xuống một ứng dụng hiển thị m&​atilde;​ QR. Người d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể th&​ecirc;​m tiền v&​agrave;​o t&​agrave;​i khoản của m&​igrave;​nh bằng c&​aacute;​ch trả tiền cho nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n thu ng&​acirc;​n FamilyMart. Hoặc họ cũng c&​oacute;​ thể li&​ecirc;​n kết t&​agrave;​i khoản của họ với thẻ t&​iacute;​n dụng, nhưng sẽ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ loại nhựa n&​agrave;​o được ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Ngo&​agrave;​i việc hỗ trợ việc mua sắm dễ d&​agrave;​ng hơn th&​ocirc;​ng qua thanh to&​aacute;​n di động, Famipay cũng cho ph&​eacute;​p FamilyMart theo d&​otilde;​i lịch sử mua h&​agrave;​ng của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ v&​agrave;​ hỗ trợ ph&​aacute;​t triển ứng dụng n&​agrave;​y ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng tốt hơn.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​C&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ hệ thống thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt đang được th&​uacute;​c đẩy mạnh mẽ tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n thế giới, chủ yếu l&​agrave;​ bởi c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty thương mại c&​ocirc;​ng nghệ như Apple, Line của Nhật Bản v&​agrave;​ Grab của Singapore. Hai nền tảng thanh to&​aacute;​n kỹ thuật số lớn của Trung Quốc l&​agrave;​ Alipay của tập đo&​agrave;​n Alibaba v&​agrave;​ WeChat Pay của Tencent Holdings, đều dựa tr&​ecirc;​n m&​atilde;​ QR.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Giờ đ&​acirc;​y,​ c&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng v&​agrave;​ c&​aacute;​c doanh nghiệp kh&​aacute;​c đều đ&​atilde;​ bắt tay tham gia v&​agrave;​o thị trường đầy m&​agrave;​u mỡ n&​agrave;​y. Đối thủ của FamilyMart, Seven-Eleven Nhật Bản cũng c&​oacute;​ kế hoạch giới thiệu một dịch vụ tương tự v&​agrave;​o m&​ugrave;​a h&​egrave;​ 2019.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Hệ thống thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng tiền mặt của FamilyMart được ph&​aacute;​t triển bởi li&​ecirc;​n doanh FamilyMart Uny Holdings v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng ty mẹ Itochu.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​Dịch vụ n&​agrave;​y sẽ được giới thiệu th&​ocirc;​ng qua bản cập nhật mới cho ứng dụng điện thoại th&​ocirc;​ng minh hiện c&​oacute;​ của FamilyMart, hiện được sử dụng để ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh phiếu giảm gi&​aacute;​. Ứng dụng đi động n&​agrave;​y đ&​atilde;​ c&​oacute;​ hơn 2 triệu lượt tải, v&​agrave;​ FamilyMart hy vọng dịch vụ thanh to&​aacute;​n mới n&​agrave;​y sẽ đẩy số lượt tải l&​ecirc;​n mức 10 triệu lượt.</​p>​ 
 +<p style="​text-align:​ left;">​FamilyMart cũng muốn ứng dụng thanh to&​aacute;​n mới n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể sử dụng được tại c&​aacute;​c<​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ trung t&​acirc;​m b&​aacute;​n lẻ</​a>​ giảm gi&​aacute;​ Don Quijote, một trong những đối t&​aacute;​c ch&​iacute;​nh của chuỗi cửa h&​agrave;​ng n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
15251-santa-b-rbara-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/21 04:16 by thaoit