User Tools

Site Tools


15254-santa-b-rbara-do-par-la-gi

Santa Bárbara do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 278,151 km², dân số năm 2007 là 13730 người, mật độ 49,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15254-santa-b-rbara-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)