User Tools

Site Tools


15258-santa-b-rbara-la-gi

Santa Bárbara là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 338,574 km², dân số năm 2007 là 19358 người, mật độ 57,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15258-santa-b-rbara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)