User Tools

Site Tools


15259-santa-br-gida-brasil-la-gi

Santa Brígida là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 848,873 km², dân số năm 2007 là 19538 người, mật độ 23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15259-santa-br-gida-brasil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)