User Tools

Site Tools


15265-santa-cruz-cabr-lia-la-gi

Santa Cruz Cabrália là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1550,791 km², dân số năm 2007 là 36544 người, mật độ 23,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15265-santa-cruz-cabr-lia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)