User Tools

Site Tools


15266-santa-cruz-da-baixa-verde-la-gi

Santa Cruz da Baixa Verde là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 91,2 km², dân số năm 2007 là 11664 người, mật độ 127,89 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15266-santa-cruz-da-baixa-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)