User Tools

Site Tools


15267-santa-cruz-da-vit-ria-la-gi

Santa Cruz da Vitória là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,035 km², dân số năm 2007 là 7296 người, mật độ 29,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15267-santa-cruz-da-vit-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)