User Tools

Site Tools


15268-santa-cruz-de-goi-s-la-gi

Santa Cruz de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1108,92 km², dân số năm 2007 là 3624 người, mật độ 3,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15268-santa-cruz-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)