User Tools

Site Tools


15272-santa-cruz-do-arari-la-gi

Santa Cruz do Arari là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1074,854 km², dân số năm 2007 là 6079 người, mật độ 5,66 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15272-santa-cruz-do-arari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)