User Tools

Site Tools


15273-santa-cruz-do-capibaribe-la-gi

Santa Cruz do Capibaribe là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,6 km², dân số năm 2007 là 73667 người, mật độ 199,32 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15273-santa-cruz-do-capibaribe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)