User Tools

Site Tools


15275-santa-cruz-do-piau-la-gi

Santa Cruz do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 611,501 km², dân số năm 2007 là 5752 người, mật độ 9,41 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15275-santa-cruz-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)