User Tools

Site Tools


15277-santa-cruz-do-xingu-la-gi

Santa Cruz do Xingu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5625,401 km², dân số năm 2007 là 2116 người, mật độ 0,38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15277-santa-cruz-do-xingu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)