User Tools

Site Tools


15281-santa-f-de-goi-s-la-gi

Santa Fé de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1160,8 km², dân số năm 2007 là 4497 người, mật độ 3,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15281-santa-f-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)