User Tools

Site Tools


15285-santa-filomena-la-gi

Santa Filomena là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 843,91 km², dân số năm 2007 là 13930 người, mật độ 16,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15285-santa-filomena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)