User Tools

Site Tools


15286-santa-helena-de-goi-s-la-gi

Santa Helena de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1127,855 km², dân số năm 2007 là 35027 người, mật độ 31,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15286-santa-helena-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)