User Tools

Site Tools


15288-santa-helena-la-gi

Santa Helena là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2308,403 km², dân số năm 2007 là 30986 người, mật độ 13,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15288-santa-helena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)