User Tools

Site Tools


15291-santa-isabel-do-par-la-gi

Santa Isabel do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 717,615 km², dân số năm 2007 là 51762 người, mật độ 72,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15291-santa-isabel-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)