User Tools

Site Tools


15296-santa-l-cia-la-gi

Santa Lúcia là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 172,93 km², dân số năm 2007 là 4433 người, mật độ 29,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15296-santa-l-cia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)