User Tools

Site Tools


15297-santa-leopoldina-la-gi

Santa Leopoldina là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 716,441 km², dân số năm 2007 là 10527 người, mật độ 14,69 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15297-santa-leopoldina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)