User Tools

Site Tools


15299-santa-luz-la-gi

Santa Luz là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1186,831 km², dân số năm 2007 là 5283 người, mật độ 4,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15299-santa-luz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)