User Tools

Site Tools


15299-santa-luz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

15299-santa-luz-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Santa Luz</​b>​ là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1186,​831 km²,​ dân số năm 2007 là 5283 người, mật độ 4,45 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​30px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​45px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​60px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 2x" data-file-width="​1950"​ data-file-height="​1300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý bang Piauí, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181020050343
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.260 seconds
 +Real time usage: 0.343 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2855/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19763/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2237/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 299.670 ​     1 -total
 + ​91.74% ​ 274.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​67.47% ​ 202.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.25%   ​24.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.71%   ​23.117 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.01%   ​20.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.68%   ​20.009 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.72%   ​14.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  4.40%   ​13.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.03%   ​12.075 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Piau&​iacute;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1347026-0!canonical and timestamp 20181020050343 and revision id 15207905
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
15299-santa-luz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)