User Tools

Site Tools


15301-santa-luzia-do-par-la-gi

Santa Luzia do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1350,772 km², dân số năm 2007 là 18087 người, mật độ 13,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15301-santa-luzia-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)