User Tools

Site Tools


15302-santa-luzia-do-paru-la-gi

Santa Luzia do Paruá là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 904,946 km², dân số năm 2007 là 19699 người, mật độ 21,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15302-santa-luzia-do-paru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)