User Tools

Site Tools


15310-santa-maria-da-boa-vista-la-gi

Santa Maria da Boa Vista là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 2977,8 km², dân số năm 2007 là 41870 người, mật độ 14,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15310-santa-maria-da-boa-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)