User Tools

Site Tools


15311-santa-maria-da-vit-ria-la-gi

Santa Maria da Vitória là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1890,695 km², dân số năm 2007 là 40184 người, mật độ 21,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15311-santa-maria-da-vit-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)