User Tools

Site Tools


15315-santa-maria-do-cambuc-la-gi

Santa Maria do Cambucá là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 92,15 km², dân số năm 2007 là 12482 người, mật độ 135,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15315-santa-maria-do-cambuc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)