User Tools

Site Tools


15318-santa-maria-do-par-la-gi

Santa Maria do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 457,717 km², dân số năm 2007 là 22086 người, mật độ 48,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15318-santa-maria-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)