User Tools

Site Tools


15322-santa-maria-la-gi

Santa Maria là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 219,572 km², dân số năm 2007 là 4479 người, mật độ 20,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15322-santa-maria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)