User Tools

Site Tools


15324-santa-quit-ria-do-maranh-o-la-gi

Santa Quitéria do Maranhão là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2112,89 km², dân số năm 2007 là 28687 người, mật độ 13,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15324-santa-quit-ria-do-maranh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)