User Tools

Site Tools


15326-santa-rita-de-c-ssia-la-gi

Santa Rita de Cássia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6071,116 km², dân số năm 2007 là 27224 người, mật độ 4,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15326-santa-rita-de-c-ssia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)