User Tools

Site Tools


15331-santa-rita-do-araguaia-la-gi

Santa Rita do Araguaia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1361,764 km², dân số năm 2007 là 5496 người, mật độ 4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15331-santa-rita-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)