User Tools

Site Tools


15333-santa-rita-do-novo-destino-la-gi

Santa Rita do Novo Destino là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 956,037 km², dân số năm 2007 là 3150 người, mật độ 3,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15333-santa-rita-do-novo-destino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)