User Tools

Site Tools


15334-santa-rita-do-pardo-la-gi

Santa Rita do Pardo là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 6141,615 km², dân số năm 2007 là 7162 người, mật độ 1,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15334-santa-rita-do-pardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)