User Tools

Site Tools


15341-santa-rosa-de-lima-la-gi

Santa Rosa de Lima là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 203 km², dân số năm 2007 là 2089 người, mật độ 10,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15341-santa-rosa-de-lima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)