User Tools

Site Tools


15343-santa-rosa-do-piau-la-gi

Santa Rosa do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 356,237 km², dân số năm 2007 là 5146 người, mật độ 14,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15343-santa-rosa-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)