User Tools

Site Tools


15344-santa-rosa-do-purus-la-gi

Santa Rosa do Purus là một đô thị thuộc bang Acre, Brasil. Đô thị này có diện tích 3305 km², dân số năm 2007 là 5981 người, mật độ 0,46 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15344-santa-rosa-do-purus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)