User Tools

Site Tools


15345-santa-rosa-do-sul-la-gi

Santa Rosa do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 151,44 km², dân số năm 2007 là 7949 người, mật độ 54,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15345-santa-rosa-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)