User Tools

Site Tools


15350-santa-teresinha-la-gi

Santa Teresinha là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 710,313 km², dân số năm 2007 là 8576 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15350-santa-teresinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)