User Tools

Site Tools


15351-santa-tereza-de-goi-s-la-gi

Santa Tereza de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 794,553 km², dân số năm 2007 là 4398 người, mật độ 5,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15351-santa-tereza-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)