User Tools

Site Tools


15357-santa-terezinha-la-gi

Santa Terezinha là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 6450,838 km², dân số năm 2007 là 7289 người, mật độ 1,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15357-santa-terezinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)