User Tools

Site Tools


15361-santan-polis-la-gi

Santanópolis là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,027 km², dân số năm 2007 là 8144 người, mật độ 32,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15361-santan-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)