User Tools

Site Tools


15365-santana-de-mangueira-la-gi

Santana de Mangueira là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 402,151 km², dân số năm 2007 là 5235 người, mật độ 13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15365-santana-de-mangueira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)