User Tools

Site Tools


15367-santana-do-acara-la-gi

Santana do Acaraú là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 969,323 km², dân số năm 2007 là 28523 người, mật độ 29,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15367-santana-do-acara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)