User Tools

Site Tools


15368-santana-do-araguaia-la-gi

Santana do Araguaia là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 11591,452 km², dân số năm 2007 là 49039 người, mật độ 4,23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15368-santana-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)