User Tools

Site Tools


15369-santana-do-cariri-la-gi

Santana do Cariri là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 768,768 km², dân số năm 2007 là 16469 người, mật độ 21,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15369-santana-do-cariri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)