User Tools

Site Tools


15377-santana-do-matos-la-gi

Santana do Matos là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 1420,313 km², dân số năm 2007 là 17150 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15377-santana-do-matos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)