User Tools

Site Tools


15379-santana-do-piau-la-gi

Santana do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 140,688 km², dân số năm 2007 là 4911 người, mật độ 34,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15379-santana-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)