User Tools

Site Tools


15381-santana-do-serid-la-gi

Santana do Seridó là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 188,402 km², dân số năm 2007 là 2279 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15381-santana-do-serid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)