User Tools

Site Tools


15382-santana-dos-garrotes-la-gi

Santana dos Garrotes là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 353,813 km², dân số năm 2007 là 7747 người, mật độ 21,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15382-santana-dos-garrotes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)