User Tools

Site Tools


15385-santar-m-novo-la-gi

Santarém Novo là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 229,507 km², dân số năm 2007 là 6053 người, mật độ 26,37 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15385-santar-m-novo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)